තැපෑල අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කෙරේ

තැපෑල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි

තැපෑල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් වෙයි

තැපැල් සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *