මුර ක්‍රමය යටතේ ජලය ලබා දීමට යයි

Men hand are waiting to drink water in the water shortage.

ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරන්නේ, පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ පාරිභෝගික ජල සබඳතා 69,220ක ප්‍රමාණයකට මුර ක්‍රමය යටතේ ජලය ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බවත්, මුර ක්‍රමය යටතේ ජලය සැපයෙන අවස්තාවල දී ඉල්ලුම වැඩි වූ විට අඩු පීඩන‍යක් යටතේ ජලය සැපයෙන බවටත් එහි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී අනෝජා කළුආරච්චි මහත්මිය සඳහන් කරයි.

තවද එම මහත්මිය වැඩිදුරටත් කියා සිටින්නේ, වියළි කාලගුණික තත්ත්වය අඛණ්ඩව පැවතිය හොත් දැනට අවදානමට ලක් නොවූ ජල මූලාශ්‍ර ද අවදානමට ලක්විය හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *