ජනාධිපති නීතීඥවරුන් තෝරා පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් අයදුම්පත් කැඳවයි

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් දැනුම් දීමක්

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ජනාධිපති ලේකම්වරයාගෙන් දැනුම් දීමක්

2022/2023 වසර සඳහා ජනාධිපති නීතිඥවරුන් පත් කිරීමට අදාළව සුදුසුකම් ඇති පුද්ගලයින්ගේ අයදුම්පත් කැඳවමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය අගෝස්තු 25 වනදා වන අතර වැඩි විස්තර සඳහා www.presidentsoffice.gov.lk වෙත පිවිසෙන ලෙසටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *