මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයින් පත් කරයි

මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයින් පත් කරයි

මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයින් පත් කරයි

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මැතිවරණ කොමිසමට සහ මානව හිමිකම් කොමිසමට සාමාජිකයන් පත් කර තිබෙනවා.

මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමලත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු එල්.ටී.බී. දෙහිදෙණිය මහතා සහ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් ආර්.එම්.ඒ.එල්. රත්නායක මහතා පත්කර ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *