විදේශ රැකියා බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

විදේශ රැකියා බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

විදේශ රැකියා බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරයි

විදේශ රැකියා බලපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

වැඩි විස්තර ඇතුළත් එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැකිය හැකියි.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *