“මහාවංශය” ලෝක මතක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි

“මහාවංශය” ලෝක මතක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි

“මහාවංශය” ලෝක මතක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරයි

යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් “මහාවංශය” ලෝක මතක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් 2023 වසරේ ප්‍රකාශයට පත් කළ ලෝක මතක උරුමයන් 64 ලැයිස්තුවට “මහාවංශය” ද ඇතුළත් වනු ඇති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *