පොලීසියට සුවිශේෂී තොරතුරු ලබා දීම සඳහා “1997” යන කෙටි දුරකථන අංකයක්

සුවිශේෂී තොරතුරු සඳහා පොලිසියෙන් "1997" කෙටි දුරකථන අංකයක්

සුවිශේෂී තොරතුරු සඳහා පොලිසියෙන් "1997" කෙටි දුරකථන අංකයක්

විෂ මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ තොරතුරු සහ වෙනත් සුවිශේෂී තොරතුරු සඳහා දුරකථන අංකයක් මහජනතාවට ලබා දීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ,1997 කෙටි දුරකථන අංකයයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *