සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 06ක මිල පහත දමයි

සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 06ක මිල පහත දමයි

සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 06ක මිල පහත දමයි

ලංකා සතොස අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 06ක මිල පහත දමා තිබේ.

ඒ අනුව, කිරිපිටි (ලංකා සතොස) ග්‍රෑම් 400 පැකට් එකක මිල රුපියල් 50කින් අඩුකර තිබෙන අතර එහි නව මිල රුපියල් 1,030කි.

වියළි මිරිස් කිලෝග්‍රෑම් 1ක මිල රුපියල් 45කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 1,350ක් වෙයි.

රතු පරිප්පු කිලෝග්‍රෑම් එකක නව මිල රුපියල් 325ක් වන අතර එහි ඉතිරිය රුපියල් 10කි.

සෝයා මීට් (තොග) කිලෝග්‍රෑම් 1ක මිල රුපියල් 10කින් පහත දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 660කි.

ලොකු ලූනු කිලෝග්‍රෑම් 1ක නව මිල රුපියල් 129ක් වන අතර එහි ඉතිරිය රුපියල් 6කි.

සුදු සීනි කිලෝග්‍රෑම් 1ක නව මිල රුපියල් 239ක් වන අතර එහි ඉතිරිය රුපියල් 4ක් බව ලංකා සතොස ආයතනය පවසයි.

මෙම මිල පහත දැමීම (24) දින සිට පාරිභෝගිකයින්ට හිමිවන බවද ලංකා සතොස ආයතනය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *