අවිදිමත් ලෙස බැහැර කරන කුකුළු පැටවුන් ගැන විශේෂ තීරණයක්

අවිදිමත් ලෙස බැහැර කරන කුකුළු පැටවුන් ගැන විශේෂ තීරණයක්

අවිදිමත් ලෙස බැහැර කරන කුකුළු පැටවුන් ගැන විශේෂ තීරණයක්

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය හා සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ගොවිපොළවලින් කුකුළු පැටවුන් අවිදිමත් ලෙස බැහැර කිරීම වහා අත්හිටුවන ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

වසර කිහිපයක් පුරා මෙම ගොවිපළවලින් උපත ලබන කුකුළු පැටවුන් මාසයකට 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඌරන්ට කෑම සඳහා යොදවන බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත් ඉදිරියේදී අඩු ආදායම්ලාභී සහ රැකියා විරහිත තරුණ පිරිසට මස් පිණිස කුකුළු පාලනය සිදු කිරීමට එම සතුන් ලබා දීමට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන ලෙසයි අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *