අධිවේගී මාර්ගයේ වේග සීමාව අඩු කරයි

අධිවේගී මාර්ගයේ වේග සීමාව අඩු කරයි

අධිවේගී මාර්ගයේ වේග සීමාව අඩු කරයි

අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන පැදවීමේදී පැයට කිලෝමීටර 60 සීමාවේ තබාගෙන සිය වාහන පදවන ලෙස අධිවේගී මාර්ග රථ වාහන කොට්ඨාසය රියැදුරන්ට දන්වා සිටී.

එමෙන්ම වාහන අතර පරතරයක් තබාගෙන ගමනාන්තය දක්වා සිය වාහනය පදවන ලෙස රියැදුරන්ට දැනුම් දී තිබේ.

අඳුර ආලෝකය පවතින බැවින් ඉදිරිපස හා පසුපස ලාම්පු දල්වාගෙන ධාවනයේ යෙදෙන ලෙස වැඩිදුරටත් දන්වා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *