එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවත් අතිප්‍රමාණය වෙයි

ඩොලරය තවත් අඩුවෙයි

ඩොලරය තවත් අඩුවෙයි

(17)වැනි දින ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 302.42ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 316.18ක් ලෙසින් වාර්තා වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ 2023 මැයි 12 දින දක්වා කාලය තුළ දී ශ්‍රී ලංකා රුපියල, එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව 15.8%කින් අතිප්‍රමාණය වී ඇති බවයි.

මේ අතර වානිජ බැංකු විසින් දෛනිකව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන විනිමය අනුපාතික සටහන් පිරික්සීමේ දී ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් පෙර මට්ටම්වලට වඩා පහළට පැමිණ ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

(17)වැනි දින මෙරට ප්‍රමුඛ වානිජ බැංකු කිහිපයක් විසින් ප්‍රකාශ කර තිබූ එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ ගැනුම් සහ විකුණුම් මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

ලංකා බැංකුව – රු.302.00 – රු. 316.00

මහජන බැංකුව – රු. 301.22 – රු. 314.77

සම්පත් බැංකුව – රු. 301.00 – රු. 313.00

HNB – රු. 303.00 – රු. 316.00

සෙලාන් බැංකුව – රු. 304.00 – රු. 316.00

DFCC – රු.301.00 – රු. 317.00

NDB – රු. 304.50 – රු. 314.50

අමානා බැංකුව – රු. 306.25 – රු. 313.25

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *