ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින් පත්කර තිබේ.
ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි.

ඒ අනුව පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු ලලිත් ඒකනායක මහතා පත්කර තිබේ.

මීට පෙර ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු මහතා කටයුතු කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *