ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින්

ජාතික පොලිස් කොමිසමට නව සාමාජිකයින් පත්කර තිබේ.
ඒ, ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි.

ඒ අනුව පොලිස් කොමිසමේ නව සභාපතිවරයා ලෙස විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු ලලිත් ඒකනායක මහතා පත්කර තිබේ.

මීට පෙර ජාතික පොලිස් කොමිසමේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු පොලිස්පති චන්ද්‍රා ප්‍රනාන්දු මහතා කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *