මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියෙන් රියදුරන්ට විශේෂ දැනුම් දීමක්

අධික වර්ෂාවත් සමග මාර්ගවල ලිස්සන සුළු ස්වභාවය පිළිබඳ සැලකිල්ලට ගනිමින් රිය ධාවනය කරන්නැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියැදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ, විශේෂයෙන් අධිවේගි මාර්ගවල ධාවනය කිරීමේදී තිරිංග පද්ධතියේ නිසි ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ යුතු බවත්, සහ කඳුකර මාර්ග වල රිය ධාවනය කිරීමේදී වඩා සුපරික්ෂාකාරී විය යුතු බවත් ය.

ඊට අමතරව කඳුකර මාර්ගවල නායා යෑම් හා කණ්ඩි කඩා වැටීම් සිදුවිය හැකි බැවින් එම මාර්ගවල රිය ධාවනය කිරීමේදී සුපරික්ෂාකාරී වන ලෙසට ද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *