ඇමෙරිකාව ජගත් මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කරලා

ඇමෙරිකාව ජගත් මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කරලා

ඇමෙරිකාව ජගත් මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කරලා

ඇමෙරිකාව ජගත් සංවිධාන මහ ලේකම්වරයා සම්බන්ධයෙන් හොර රහසේ කරුණු එක්රැස් කර ඇති බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා.

ඇමෙරිකාවේ පෙන්ටගනය සතු රහස් ලිපිගොනු රැසක් අන්තර් ජාලයට මුදා හැර ඇති අතර එම ලිපිගොනු වල මේ බව සටහන් වනවා.

ජගත් සංවිධාන මහලේකම් ඇන්ටොනියෝ ගුටරෙස් රුසියාවට පක්ෂපාතව කටයුතු කරන බවට එම ලිපිගොනු වල සටහන් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.

ඇන්ටොනියෝ ගුටරෙස් හා ජගත් සංවිධානයේ ඉහළ පෙලේ නිලධාරීන් අතර සිදු වු සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන්ද එම ලිපිගොනු වල කරුණු අන්තර් ගත වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *