ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු සොයා ගනී

ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු සොයා ගනී

ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු සොයා ගනී

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ (වියළි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ඇතාගල වනාන්තරය තුලින් සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ (අතරමැදි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු (Cnemaspis ඝනයට අයත්) (15) විද්‍යාත්මක ලෝකයට හඳුන්වා දීමට හැකිවී ඇත.

ඇතාගල වනාන්තරය තුළ දක්නට හැක්කේ ජයවීරගේ දිවාසැරි හූනා වන අතර, ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුළ දක්නට හැක්කේ නානායක්කාරගේ දිවාසැරි හූනා වේ.

මෙම සතුන් දෙදෙනා ඉහත කී හුදකලාවූ කඳුකර වනාන්තර දෙකට පමණක් සීමාවී තිබෙන බව පුදුම දනවන කරුණකි.

වර්තමානය වනවිට මොවුන්ගේ ගහන ගණත්වය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතින බැවින්ද පැතිරීම සීමාසහිතවූ නිසාද දැඩිලෙස තර්ජනයට ලක්වූ විශේෂ දෙකක් බව පර්යේෂණය තුලින් හඳුනාගෙන ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *