ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල හරහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 6.6ක්

ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල හරහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 6.6ක්

ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල හරහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 6.6ක්

ජපන් රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියනයක් පමණ ජනතාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර හා පෝෂණ අවශ්‍යතා සැපයීම වෙනුවෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 6.6ක අතිරේක මුදලක් එක්සත් ජාතීන්ගේ ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල වෙත ලබා දී ඇත.

මෙම ආධාරය හරහා ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල විසින් සහල්, ධාන්‍ය සහ ආහාර පිසින තෙල් ඇතුළත් ආහාර මල්ලක් බැගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අදාළ පවුල් සඳහා ඔවුන්ගේ මාසික ආහාර අවශ්‍යතාවලින් භාගයක් පමණ ආවරණය කරමින් මාස 2ක කාලයක් සඳහා ලබාදෙනු ලැබේ.

මෙම පරිත්‍යාගය මගින් තවදුරටත් ගර්භනී සහ කිරිදෙන මව්වරුන් මෙන්ම මන්දපෝෂණ අවදානම සහිත තරුණ ළමුන් සඳහා ශක්ති ජනක ආහාරයක්වන ත්‍රීපෝෂ නිෂ්පාදනය සඳහා ඉරිඟු සහ සෝයා බෝංචි මාස 4ක කාලයක් සඳහා ලබාදෙනු ලැබේ.

ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල විසින් මෑතකදී සිදුකරන ලද සමීක්ෂණවලට අනුව ආහාර අනාරක්ෂිතතාවය ඉතාමත් ඉහළමට්ටමක පවතී. සෑම නිවාස 10කින් 7ක්ම ප්‍රෝටීන් සහ කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන වැනි ආහාර ලබානොගෙන සිටීම හා ආහාරවේල් මඟහැරීම වැනි ඍණාත්මක මූලෝපායන් අනුගමනය කරනු ලැබේ.

ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල විසින් පසුගිය වසරේ ජුනි මාසයේදී මිලියන 2ක පමණ ජනතාවක් ආවරණය කරමින් ආරම්භ කළ හදිසි මෙහෙයුමේ සිට මේ වනවිට ආහාර හා පෝෂණ සහය අවශ්‍ය මිලියන 3.4ක පමණ ජනතාව ඉලක්කකරමින් මෙහෙයුම් දියත් කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *