නානුඔයින් ආරම්භ කළ එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා වූ විශේෂ දුම්රිය පරීක්‍ෂණ දුම්රියකට පමණක් සීමා වෙලා

නානුඔයින් ආරම්භ කළ එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා වූ විශේෂ දුම්රිය පරීක්‍ෂණ දුම්රියකට පමණක් සීමා වෙලා

නානුඔයින් ආරම්භ කළ එළවළු ප්‍රවාහනය සඳහා වූ විශේෂ දුම්රිය පරීක්‍ෂණ දුම්රියකට පමණක් සීමා වෙලා

උඩරට ප්‍රදේශයේ එළවළු කොළඹ සහ අවට ප්‍රදේශවලට පහසුවෙන් සහ අඩු පිරිවැයකින් ප්‍රවාහනය කිරීමට යැයි පවසමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නානුඔයින් ආරම්භ කළ විශේෂ දුම්රිය පරීක්‍ෂණ දුම්රියකට පමණක් සීමාවූ බව දුම්රිය වෘත්තිය සමිතිය පවසයි.

එම එළවළු ප්‍රවාහන දුම්රිය පරීක්‍ෂණ ධාවනය සඳහා විශාල මුදලක් වැය කර අතහැර දැමූ බව කී දුම්රිය වෘත්තිය සමිති නිලධාරියෙක් පැවසුවේ ජනමාධ්‍යයට ප්‍රකාශ දෙන දේශපාලඥායන් මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතු බවත්ය.

එම දුම්රිය සැළසුමකට අනුව ක්‍රියාත්මක කළේ නම් දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල ආදායමක් සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට සහ ගොවි ජනතාවට විශාල ප්‍රවාහන පිරිවැයක් අඩුකරගැනීමේ හැකියාවද තිබූ බවද වෘත්තිය සමිති වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *