රටේ කටයුතු සිදුවන වන ආකාරය ගැන ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට – වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය

රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට

රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහළට

වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනයේ ‘රට හිතන හැටි’ දීප ව්‍යාප්ත ජනමත විමසුමේ පෙබරිවාරි මස ප්‍රතිපල අනුව රටේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ ජනතා තෘප්තිය තව දුරටත් පහත බැස තිබේ.

වත්මන් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළ ගැන ජනතා කැමැත්ත පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ පැවති මට්ටමේම පවතින අතර ආණ්ඩුව වැඩකරන ආකාරය අනුමත කරන බව රටේ වැඩිහිටි ජනගහණයෙන් සියයට 10ක් අනුමත කර තිබුණි.

රටේ වැඩකටයුතු සිදුවෙමින් පවතින ආකාරය ගැන තෘප්තිමත් වන බවට රටේ වැඩිහිටි ජනගහණයෙන් සියයට 7ක් ප්‍රකාශ කර තිබූ අතර එය සියයට 4ක් දක්වා පහත ගොස් තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට පෙර හිටපු ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යටතේ වූ ආණ්ඩු සමයේ ද සිදුකළ මෙම සමීක්ෂණයේදී පසුගිය වසරේ (2022) ජූනි මාසය සඳහා ලැබුණු අගයන් අනුව ආණ්ඩුව වැඩකරන ආකාරය ගැන ජනතා අනුමැතිය සියයට 3ක සහ රටේ වැඩකටයුතු සිදුවෙමින් පවතින ආකාරය ගැන තෘප්තිය සියයට 2 ක පැවතුණි.

මෙම ජනමත විමසුමෙන් ජනතාවට රටේ ආර්ථිකය ගැන පවතින විශ්වාසයද ඇගයුමට ලක්කළ අතර පෙබරවාරි මාසයේ එය සෘණ 78.4කි.

මෙම ඇගයුම සිදුකිරීමට බහුවර්ණ ප්‍රශ්න භාවිතා කර තිබෙන අතර, එම ප්‍රශ්නවලට ලැබී තිබෙන ප්‍රතිචාරයන් සෘණ 100 (-100) සිට ධන 100 (+100) දක්වා පරාසයක තබා ඇගයුමට ලක් කිරීමෙන් මෙම අගය ලැබී තිබේ.

විමසුමට ලක් කිරීම සඳහා භාවිතයට ගන්නා ප්‍රශ්න සහ ගණනය කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවට ගැලපෙන අයුරින් සකසා මෙම සමීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කළේය.

රට පුරා ජනතාව නියෝජනය කරන නියැදියක් හරහා රටක සමස්ත ජනමත විමසුමට ලක්කිරීමටා හැකිවීම මෙම ක්‍රමයේ විශේෂත්වයයි.

වෙරිටේ රිසර්ච් මේ සඳහා භාවිතා කර තිබෙන්නේ මෙම කරුණ තෘප්ත කරන පුද්ගලයින් 1000ක නියැදියකි. වෑන්ගාර්ඩ් සර්වේ ආයතනයය දත්ත එකතු කිරීමට සහාය ලබාදී තිබේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *