ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ බැංකු පොතෙන් සල්ලි ගනිද්දි රු.15 සිට රු,50 දක්වා අමතර ගාස්තුවක්

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ බැංකු පොතෙන් සල්ලි ගනිද්දි රු.15 සිට රු,50 දක්වා අමතර ගාස්තුවක්

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ බැංකු පොතෙන් සල්ලි ගනිද්දි රු.15 සිට රු,50 දක්වා අමතර ගාස්තුවක්

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමේ පාස් පොතෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ 2කට අඩු මුදලක් නැවත ගන්නා අවස්ථාවකදී වාණිජ බැංකු රුපියල් 15 සිට රුපියල් 50 දක්වා අමතර ගාස්තුවක් අය කරයි.

මෙම අය කිරීමත් සමඟ කිසියම් පුද්ගලයෙක් පාස් පොත යොදාගෙන රුපියල් 50ක මුදලක් නැවත ගතහොත් ඇතැම් පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු එම මුදලට සමාන මුදලක් අමතරව අය කරන තත්වයක් ඇතිවී තිබේ.

මෙරට ප්‍රධාන පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවක් මේ වන විට රුපියල් 50 ක අමතර මුදලක් අයකරන අතර තවත් ප්‍රධානතම පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවක් රුපියල් 15 ක් අය කරයි.

රුපියල් 50 ක් අය කරන පෞද්ගලික බැංකුවෙන් මේ පිළිබඳව කළ විමසුමේදී පැවසුවේ රුපියල් ලක්‍ෂ 2 කට අඩු මුදලක් ලබාගන්නා ගණුදෙනුකරුවන්ගෙන් එම අමතර මුදල අයකරන බවත් ටෙලර් යන්ත්‍රයෙන් කාඩ්පත භාවිතයෙන් මුදල් ලබාගන්නේ නම් එම මුදල අය නොකරන බවයි.

ජනතාව පවසන්නේ කාඩ්පතක් නොමැති පුද්ගලයකු මාසයකට අවස්ථා 10 කදී පාස්පොත භාවිතයෙන් මුදල් ලබාගත හොත් රුපියල් 500 ක මුදලක් අමතරව ගෙවීමට සිදුව ඇති බවත් මෙය දුප්පත් ජනතාවට කරන දැඩි අසාධාරණයක් බවත්ය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *