රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

පළමු ශ්‍රේණියට සහ අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

පළමු ශ්‍රේණියට සහ අතරමැදි ශ්‍රේණිවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල පවතින සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන්, ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව (27) දින සිට ලබන මස 10 වනදා දක්වා මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක.

මේ සඳහා ඉල්ලුම් කරන අයදුම්කරුවන් applications.doenets.lk/exams වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිස ඊට අදාළ විභාගය සඳහා අයදුම් කිරීම සිදු කළ යුතු බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *