සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට අවස්ථාව

සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට අවස්ථාව

සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට අවස්ථාව

සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට ජනතාවට (14)වැනි දා සිට අවස්ථාව සලසා දීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සීගිරි ව්‍යාපෘතිය මඟින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

සංචාරක ආකර්ෂණය හා සංචාරක කර්මාන්තයේ ප්‍රවර්ධනය මෙම කාර්යය ආරම්භ කිරීමේ පරමාර්ථය වේ. ඒ අනුව සීගිරිය පර්වත පරිශ්‍රයට ඇතුළුවීම සඳහා (14)වන දා සිට පෙරවරු 5.30ට ප්‍රවේශපත් නිකුත් කෙරේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *