2030 වනවිට සඳ මත මිනිසුන් ජීවත් විය හැකියි – නාසා ආයතනය

2030 වනවිට සඳ මත මිනිසුන් ජීවත් විය හැකියි - නාසා ආයතනය

2030 වනවිට සඳ මත මිනිසුන් ජීවත් විය හැකියි - නාසා ආයතනය

2030 වසර වන විට මිනිසුන්ට සඳ මත ජීවත් විය හැකි බවට නාසා ආයතනය පවසයි.

නාසා ආයතනයේ ඔරියන් චන්ද්‍ර අභ්‍යවකාශ යානා වැඩසටහනේ ප්‍රධානියා වන හොවාර්ඩ් හූ පවසන්නේ ගගනගාමීන්ට 2030 වසර වන විට සඳ මත ජීවත් වීමට සහ වැඩ කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි.

ඒ අනුව වත්මන් දශකය අවසන් වීමට පෙර මිනිසුන්ට සඳ මත ක්‍රියාකාරී විය හැකි බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මිනිසුන්ට සද මතුපිට ක්‍රියාකාරී වීම සදහා එම කාලය වන විට රෝවර් යානා පවතින බවත් ඔහූ පවසයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *