ජනවාරි 01වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආදායම් බදු වෙනස් වෙයි

අලුත් ක්ෂේත්‍ර 14කට බදු

අලුත් ක්ෂේත්‍ර 14කට බදු

ජනවාරි 01වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආදායම් බදු වෙනස්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය කරුණු පැහැදිලි කර ඇත.

කොළඹ පැවති සාකච්ඡාවකදී මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, කපිල සේනානායක මහතා පැවසුවේ මෙය සියලු ප්‍රතිසංස්කරණයන් සිදුකිරීමට හොඳම අවස්ථාව බවය. ඔහු පැවසුවේ පුද්ගල ආදායම් බද්ද වැටුප් කාණ්ඩ අනුව වෙනස් කෙරෙන බවය. ඒ මෙසේය:

රුපියල් ලක්ෂයක ආදායමකට බද්දක් නැහැ
වැටුප රු.150,000ක් නම් බද්ද රු. 3500
වැටුප රු.200,000ක් නම් බද්ද රු. 10,500
වැටුප රු.250,000ක් නම් බද්ද රු. 21,000
වැටුප රු.300,000ක් නම් බද්ද රු. 35,000
වැටුප රු.350,000ක් නම් බද්ද රු. 52,500
වැටුප රු.400,000ක් නම් බද්ද රු. 70,500
වැටුප රු.ලක්ෂ 10ක් නම් බද්ද රු. 286,500

රඳවාගැනීමේ බදු හඳුන්වාදීමද සිදුකර තිබේ.

ලාභාංශ සඳහා 15%ක්, පොළියට 5%ක් අය කෙරෙන අතර ලක්ෂයට වඩා කුලී ගෙවීමකදී 10%ක් අය කෙරේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *