ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කරයි

ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කරයි

ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කරයි

ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

නව ක්‍රීඩා පනතට අනුව ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලවරණ සඳහා ඉදිරිපත් විය නොහැකි වනවා.
එමෙන්ම ක්‍රීඩා සංගමයක ධූරයන් දැරිය හැකි උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 70ක් දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *