“ලොව අංක එකේ ධනවතා” තැනින් මදකට පසු බැසු ඉලෝන් මසක්

"ලොව අංක එකේ ධනවතා" තැනින් මදකට පසු බැසු ඉලෝන් මසක්

"ලොව අංක එකේ ධනවතා" තැනින් මදකට පසු බැසු ඉලෝන් මසක්

ලොව අංක එකේ ධනවත් පුද්ගලයා ලෙස සැලකෙන ඉලෝන් මසක් සහ ලුවී වටාන් මවු සමාගම වන LVMH හි සභාපති බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට් අතර ධනවත් පුද්ගලයන් අතර අංක එකේ ස්ථානය සඳහා (07)වැනි දා තියුණු තරඟයක් ඇති වූ බව ෆොර්බ්ස් සඟරාව වාර්තා කරයි.

බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට්, ලොව අංක එකේ ධනවත් පුද්ගලයා ලෙස සැලකෙන ඉලෝන් මසක් දෙවතාවක් පසුකරමින් ලොව අංක එකේ ධනවත් පුද්ගලයා යන කිරුළ දෙවරක් හිමිකරගැනීමට සමත්විය. ඇමෙරිකානු කොටස් වෙළඳපොළ අවසන් වන විට බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට්ගේ වත්කම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 184.7ක් බවත් ඉලෝන් මස්ක්ට වඩා ඩොලර් මිලියන 100ක් ඉදිරියෙන් සිටි බවත් ෆෝර්බ්ස් සඟරාව පෙන්වා දුන්නේය.

නමුත් නැවත වරක් ඉලෝන් මස්ක් බර්නාර්ඩ් ආර්නොල්ට් පසු කරමින් ලොව අංක එකේ ධනවත් පුද්ගලයා වීමට සමත්ව ඇත. ඉලෝන් මස්ක්ගේ නව වත්කම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 185.4ක් බව ෆෝර්බ්ස් සඟරාව සඳහන් කරයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *