2022 වසරේ දකුණු ආසියාවේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇති වරාය බවට කොළඹ වරාය පත් වේ

2022 වසරේ දකුණු ආසියාවේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇති වරාය බවට කොළඹ වරාය

2022 වසරේ දකුණු ආසියාවේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇති වරාය බවට කොළඹ වරාය

කොළඹ වරාය 2022 වසරේ දකුණු ආසියාවේ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් ඇති වරාය බව වෙළඳාම හා සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුළුව නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවේ දැක්වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවී තිබෙන සමාජීයය සහ ආර්ථික අර්බුද මධ්‍යයේ කොළඹ වරාය ගෝලීය ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල කැපී පෙනෙන ලෙස ඉදිරියට පැමිණීමට සමත්ව ඇතැයි එම වාර්තාව පෙන්වා දෙයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *