තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍රවලට ස්ථීර රියදුරු බලපත්‍ර ලබා දෙයි

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු යළි මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවම

රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු යළි මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුවම

තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පුද්ගලයින්ට ඉදිරි දෙසතිය තුළ ස්ථීර රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කරන බවට, මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ මහතා පවසයි.

කාඩ්පත් හිඟය හේතුවෙන් ලක්ෂ 06ක පමණ රියදුරු බලපත්‍ර තාවකාලිකව නිකුත් කර ඇත

කෙසේවුවද අදාළ කාඩ්පත් ඔස්ට්‍රියාවෙන් ගෙන්වීමට මේ වන විට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත අදාළ කාඩ්පත් තොගය මෙරටට ලැබීමට නියමිත බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් නිශාන්ත අනුරුද්ධ මහතා සඳහන් කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *