ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව එරට බැංකුවලට දැනුම් දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව එරට බැංකුවලට දැනුම් දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව එරට බැංකුවලට දැනුම් දෙයි

“ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය” ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව තාවකාලිකව ඉවත් වී සිටීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් එම යාන්ත්‍රණය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව එරට බැංකුවලට දැනුම් දී තිබේ.

ඉකුත් 14 වෙනිදා සිට “ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය” ගෙවීම් යාන්ත්‍රණයෙන් තාවකාලිකව ඉවත් වී සිටීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කිරීම හේතුවෙන් බංග්ලාදේශ මහ බැංකුව බ්‍රහස්පතින්දා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, “ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය” යාන්ත්‍රණය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ කිසිදු වෙළඳ හා වෙළඳාමක් සම්බන්ධ ගනුදෙනු නොකරන ලෙස සියලුම බැංකුවලට දැනුම් දුන්නේය.

“ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය” ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කොමිසමේ මූලිකත්වයෙන් 1974 දී පිහිටුවන ලදී.ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය යනු අන්තර් කලාපීය ගෙවීම් පියවීම සිදුකරන යාන්ත්‍රණයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *