අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු 83ට නඩු

අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩු 89කින් 45ක්ම ඉල්ලා අස්කරගෙන; අවසන් නොකළ ලිපිගොනු 1508ක්

අල්ලස් කොමිසම පැවරූ නඩු 89කින් 45ක්ම ඉල්ලා අස්කරගෙන; අවසන් නොකළ ලිපිගොනු 1508ක්

අල්ලස් හා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලඥයන්, රජයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු අසූ තුන් දෙනකුට පසුගිය වසරේදී මහාධිකරණයේ නඩු පවරා ඇතැයි අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මෙම පිරිසට එරෙහිව පවරා ඇති නඩු සංඛ්‍යාව 57කි.

මෙම නඩු අතර අල්ලස් නඩු 55 ක් සහ දූෂණ නඩු දෙකක් වන බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ 2021 වාර්ෂික වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *