අපේක්‍ෂා රෝහලට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඩොලර් ලක්‍ෂ 5ක ප්‍රදානයක්

ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාව ලද දරුණු පරාජය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්‍ෂ 5ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි 18ක් මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලට ප්‍රදානය කළේය.

ඒ සඳහා වන චෙක්පත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ලබාදුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *