ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන 40ක්

ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන 40ක්

ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් මිලියන 40ක්

ගොවින්ට අවශ්‍ය පෙහොර සහ අනෙකුත් යෙදවුම් මිලදී ගැනීම සදහා අතිරේක ඇමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 40ක මුදලක් ලබා දෙන බව සමන්තා පවර් තීරණය කර තිබෙනවා. කොංග්‍රස් අනුමැතියට යටත්ව ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සදහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනය මෙම මුදල ලබා දෙනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *