බලපත්‍රයකට යටත්ව ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට අවසර

බලපත්‍රයකට යටත්ව ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට අවසර

බලපත්‍රයකට යටත්ව ග්ලයිෆොසේට් ආනයනයට අවසර

ග්ලයිෆොසේට් පලිබෝධනාශක බලපත්‍රයකට යටත්ව ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදීම සඳහා විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ලැබ ඇත.

පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ නිර්දේශ මත ආනයන අපනයන පාලක ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක් යටතේ ග්ලයිෆොසෙට් ආනයනයට මේ අනුව අවසර ලැබෙනු ඇත.

ග්ලයිෆොසෙට් යම් සීමාවකට යටත් ආනයනය කිරිම සඳහා අවසර ලබා දීමට රජය පසුගියදා තීරණය කළේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *