විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 2019 වසරේ සිට විශාල වශයෙන් පහත වැටිලා

ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ප්‍රේෂණ පෙර වසරේ සිට 2022 අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා දක්වා 52% කින් ( ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 248 ) පහත වැටී ඇත අතර, එයින් ඇඟවෙන්නේ මුදල් පාවෙන උත්සාහයක් තවමත් සාර්ථක වී නැති අතර සමාන්තර විනිමය අනුපාත බැංකුවලට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතින බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවට නිල බැංකු මාර්ගවලින් ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,031.5ක් පමණ ලැබී තිබිණි.

2021 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2,385ක ප්‍රේෂණ ලැබී ඇත. එය 56% කින් අඩුවීමකි.

සාමාන්‍යයෙන් පොලී අඩු කිරීමට හෝ හිඟය පියවා ගැනීමට මහ බැංකුව විසින් මුද්‍රණය කරන ලද අතිරික්ත මුදලින් ඩොලර් ඉල්ලා සිටි ආනයනකරුවන්ට ප්‍රමාණවත් තරම් ඩොලර් ලබා දීමට බැංකුවලට නොහැකි වූ නිසා ඉතිරිය සමාන්තර වෙලඳපොලවල් වෙත හරවා යවන ලදී.

සාමාන්‍යයෙන් මුදල් මුද්‍රණය කරනු ලබන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙවීම සඳහා වන අතර, ඔවුන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හෝ මුද්‍රිත මුදල් භාවිතා කරමින් ගමන් කිරීම, ක්ෂය වූ තොග ආනයනකරුවන් විසින් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන විට විදේශ විනිමය හිඟය සහ ක්ෂයවීම් අවුලුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *