විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ 51.6% කින් පහත වැටෙයි

වසරේ මුල් මාස 8ක කාලයේදී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ රු. කෝටි 123,600ක්

වසරේ මුල් මාස 8ක කාලයේදී විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ රු. කෝටි 123,600ක්

විදේශ ශ්‍රමික හරහා මෙරටට ගලා එන මුදල් ඉකුත් වසරේ පළමු මාස 6ට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ පළමු මාස 6 තුළ සියයට 51.6 කින් පහත වැටී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේය.

ඉකුත් වසරේ පළමු මාස 6 තුළ ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 3324.4ක විදේශ ශ්‍රමික ප්‍රේෂණ ලැබී තිබුණු අතර මෙම වසරේ පළමු මාස 6 තුළ එය ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1609.9 දක්වා පහත වැටී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පෙන්වා දුන්නේය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *