දුම්රිය සඳහා ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමඟ සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීම අර්බුදකාරී තත්වයක

දුම්රිය සේවකයින් 7000 කගේ හිගයක්; දෙසැම්බර් මාසයේ 1000ක් විශ්‍රාම යාමටත් නියමිතයි

දුම්රිය සේවකයින් 7000 කගේ හිගයක්; දෙසැම්බර් මාසයේ 1000ක් විශ්‍රාම යාමටත් නියමිතයි

දුම්රිය සඳහා ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමඟ දුම්රිය ප්‍රවේශපත් අවසන් වෙමින් තිබෙන බවත් මෙම තත්වය මත දුම්රිය ස්ථානය රැසක සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් නිකුත් කිරීම අර්බුදකාරී වනු ඇති බවත් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු පවසති.

කොළඹ කොටුව, මරදාන, ගම්පහ, වේයන්ගොඩ සහ රාගම ආදී දුම්රිය ස්ථානවල මෙන්ම උප දුම්රිය ස්ථාන රාශියකම මේ වන විට සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් අවසන් වීම මත ගැටලුවක් උද්ගත වෙමින් තිබෙන බවත් සාමාන්‍ය ප්‍රවේශපත් මුද්‍රණය කරන කඩදාසි ආනයනය කිරීමට ඉදිරියේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවත් ස්ථානාධිපතිවරු කියති.

භාවිත කළ ප්‍රවේශපත් නැවත භාවිතා කිරීමට හැකි වන ක්‍රමවේදය යළි ස්ථාපිත කරන්නේ නම් නව ප්‍රවේශපත් මුද්‍රණය වෙනුවෙන් දරණ පිරිවැය යම් ප්‍රමාණයකට හෝ අවම කර ගැනීමේ හැකියවක් ඇති බව කියන ස්ථානාධිපතිවරු ප්‍රවේශපත් හිඟය පිළිබඳව දුම්රිය බලධාරීන් අවධානය යොමු නොකරන බවද සඳහන් කරයි.

රජයේ මුද්‍රණාලය හරහා ප්‍රවේශ පත් නවතා එම මුද්‍රණ උපකරණ මේ වන විට දුම්රිය මූලස්ථානයේ පිහිටි මුද්‍රණ කාර්යාලයට ගෙනවිත් ඇති බවත් ඒ සඳහා මේ වන විට පුහුණු සේවකයන් මෙන්ම එම කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා ප්‍රමාණවත් සේවකයන් අනුයුක්ත කිරීමට අසමත් විම මත එහි කටයුතු මන්දගාමී වී ඇති බවත් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *