දුම්රිය ගැන තොරතුරු විමසීමට 1971 ක්ෂණික දුරකථන අංකය

දුම්රිය මාර්ගය අබලන් වීමට, දුම්රිය පීලි පැනීමට හදුන්වා දුන් අපූරු විසඳුම

දුම්රිය මාර්ගය අබලන් වීමට, දුම්රිය පීලි පැනීමට හදුන්වා දුන් අපූරු විසඳුම

දුම්රිය පිළිබඳ තොරතුරු විමසීමට සහ පැමිණිලි කිරීමට 1971 ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් (14) පෙරවරු 7.00 සිට පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.

මෙම දුරකථනය සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම දුම්රිය ධාවනය වේලාවන්, ආසන වෙන්කිරීම, ගාස්තු තොරතුරු, දුම්රිය ආරක්‍ෂක සේවය සහ දුම්රිය හරස් මාර්ග ගැටළු වාර්තා කිරීම ඇතුළු සියලුම පැමිණිළිද මෙයට යොමුකළ හැකි බවත් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා කීය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *