2019 – 2021 අතර කාල සීමාවේ ලබාගෙන ඇති රාජ්‍ය ණය පිළිබඳව විශේෂ විගණනයක්

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය කෝටි 9ක කෘෂි උපකරණ 13,650ක් අවශ්‍යතාවයට වැඩියෙන් මිලදී ගැන

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය කෝටි 9ක කෘෂි උපකරණ 13,650ක් අවශ්‍යතාවයට වැඩියෙන් මිලදී ගැන

මෙරටට ලබාගෙන ඇති රාජ්‍ය ණය පිළිබඳව ජාතික විගණන කාර්යාලය විශේෂ විගණනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

විගණකාධිපති, චූලන්ත වික්‍රමරත්න මහතා සඳහන් කළේ, 2019 සහ 2021 අතර වසර තුනක කාල සීමාවේ ලබාගෙන ඇති රාජ්‍ය ණය පිළිබඳව මෙම විශේෂ විගණනයේදි අවධානය යොමු කරන බවය.

ලබන මාසය තුළ එම විශේෂ විගණන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තුවන බව විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.

ඔහු පැවසුවේ අදාල ණය ලබාගෙන ඇති ක්‍රමවේදය, මෙරට ආදායම් වියදම් තත්ත්වය ඇතුළු කරුණු කෙරෙහි මෙහිදි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *