විශ්‍රාමික නිලධාරින් කොන්ත්‍රාත් සේවයට යෙදවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

රජයේ ආදායම 50% කින් ඉහළට

රජයේ ආදායම 50% කින් ඉහළට

රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරින් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

රජය මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ මුදල් කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණ ඇතිවය.
මුදල් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තවත් ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගැනීමටද මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *