විශ්‍රාමික නිලධාරින් කොන්ත්‍රාත් සේවයට යෙදවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

රජයේ ආයතනවල සියලුම ආකාරයේ උත්සව සඳහා රජයේ මුදල් වැය නොකරන ලෙස නැවත වරක් ඉල්ලීමක්

රජයේ ආයතනවල සියලුම ආකාරයේ උත්සව සඳහා රජයේ මුදල් වැය නොකරන ලෙස නැවත වරක් ඉල්ලීමක්

රජයේ විශ්‍රාමික නිලධාරින් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවයේ යෙදවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

රජය මේ තීරණය ගෙන ඇත්තේ මුදල් කළමනාකරණය කිරීමේ අරමුණ ඇතිවය.
මුදල් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා තවත් ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගැනීමටද මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *