නව කැබිනට් ප්‍රකාශකයෙක් සහ සම ප්‍රකාශකවරුන් තිදෙනෙක්

කැබිනට් අනුකමිටු දෙකක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

කැබිනට් අනුකමිටු දෙකක් ස්ථාපිත කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

නව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකවරයා සහ සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් තිදෙනෙකු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විනිස් පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, නව කැබිනට් ප්‍රකාශකයා ලෙස ජනමාධ්‍ය, ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා නම්කර තිබේ.

ඊට අමතරව, අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර, අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර සහ අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර සම කැබිනට් ප්‍රකාශකවරුන් ලෙස නම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *