ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව දැනුවත් කරන්න – පරිසර අමාත්‍යාංශයට කෝපා කමිටුවෙන් උපදෙස්

ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව දැනුවත් කරන්න - පරිසර අමාත්‍යාංශයට කෝපා කමිටුවෙන් උපදෙස්

ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව දැනුවත් කරන්න - පරිසර අමාත්‍යාංශයට කෝපා කමිටුවෙන් උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බව බොහෝ පිරිසක් නොදන්නා හෙයින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හා අනෙකුත් අදාළ ආයතන මාර්ගයෙන් මෙන්ම පුවත්පත් දැන්වීම් මාර්ගයෙන් ජනතාව ඒ ගැන නිසි පරිදි දැනුවත් කිරිමට පියවර ගන්නා ලෙස රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝපා කමිටුව) පරිසර අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දුන්නේය.

පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලබන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්වලදී ජාතික පුෂ්පය පිළිබඳව පාසැල්, රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන දැනුවත් කළද එය ප්‍රමාණවත් පරිදි සිදුවී නොමැති බවද කාරක සභාව නිරික්ෂණය කර ඇත.

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් අනූව ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය ‘මානෙල් මල’ බවට ප්‍රකාශයට පත්කර ඇතත් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන මෙන්ම අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන දැනුවත් කිරීමටද ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රචාරණයක් ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය අපොහොසත්වී ඇති බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය ‘නිල් මානෙල්’ ලෙස බොහෝ අවස්ථාවල තවමත් භාවිතා වන බව කෝපා කාරක සභාව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *