බන්දුගේ මිලානෝ කොන්සාල් ජනරාල් සිහිනය බොඳ වෙයි

බන්දු සමරසිංහ මිලානෝ හී කොන්සාල් ජනරාල්වරයා ලෙස පත්නොකරන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (16)වැනි දා නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශ කර සිටියි.

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *