ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කරයි

ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක්

ඉන්ධන ගබඩා ටැංකි ස්ථාපනය කරගෙන ඇති ව්‍යාපාරික ආයතන 2100ක්

පාරිභෝගිකයින් වෙත ඉන්ධන නිකුත් කිරීම (15) දහවල් 1සිට සීමා කිරීමට ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව යතුරුපදියකට නිකුත් කරනු ලබන්නේ රුපියල් 1000ක ඉන්ධන පමණයි. ත්‍රිරෝද රථයකට රුපියල් 1500ක් සහ මෝටර් රථ සහ ජීප් රථ සඳහා එක්වරකට නිකුත් කරන්නේ රුපියල් පන්දහසක ඉන්ධන පමණයි.

මේ අතර බස්රථ, ලොරි රථ, ට්‍රැක්ටර් රථ වැනි වාණිජ වාහන සදහා මෙම නීතිය බල නොපාන බවයි වාර්තා වන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *