මුදල් ඇමැතිකම භාරගන්න මහින්ද නැවතත් ආසවෙන් බලා සිටිනවා

මේ වන විට හිස්ව තිබෙන මුදල් ඇමති ධූරය භාරගැනීමට අගමැති මහින්ද රජාපක්ෂ මහතා යළි සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙයි.

ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරු කිසිවෙකු හෝ එය භාර ගැනීමට ඉදිරිපත් නොවන තත්ත්වයක පවුලේ දැඩි ඉල්ලීම මත යළි මුදල් ඇමතිකම භාර ගැනීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නුදුරේදීම කටයතු කරනු ඇති බවයි කියවුණේ.

ඒ අනුව ආණ්ඩුවේ බහුතර කැමැත්ත මත අගමැතිවරයාම එම අමාත්‍යධූරය භාර ගනු ඇති.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *