කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

(04) දිනයේ කිසිදු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් සිදුව නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *