කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ ‘0’ට බසී

(04) දිනයේ කිසිදු කොවිඩ් ආසාදිත මරණයක් සිදුව නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *