රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

ගොවියන් විසින් මිල දී ගනු ලබන රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ගොවීන් විසින් රසායනික පොහොර මිල දී ගනු ලබන බිල්පත් ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම සහනාධාරය ගෙවීම් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *