රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක්

ගොවියන් විසින් මිල දී ගනු ලබන රසායනික පොහොර සඳහා ද සහනාධාර මුදලක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ගොවීන් විසින් රසායනික පොහොර මිල දී ගනු ලබන බිල්පත් ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම සහනාධාරය ගෙවීම් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *