කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වාර්තාවක්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ දිනක ඉහළතම ඒකක සංඛ්‍යාව (10) වාර්තා කළේය.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොල සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (10) දිනයේ එකක 692.35 ක් වාර්තා කිරීමෙන් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 10,856.07 ක් බවට පත්විය.

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොලේ (10) දිනයේ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 3.57ක් බවට විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *