100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ලංකා කුරුඳුවලට බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය

ලංකා කුරුඳුවලට බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය

ලංකා කුරුඳුවලට බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය

ශ්‍රී ලංකාවට කුරුඳු සඳහා බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සහ භූගෝලීය දර්ශකය ලැබුණු බව කුඩා වැවිලි භෝග වගා සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ආවේනික මෙරට ගම්මිරිස්වලට සහ අන්නාසිවලට ද ‘කොළොන්න ගම්මිරිස්’ සහ ‘සිලෝන් ගෝල්ඩන් අන්නාසි’ යන නම්වලින් භූගෝලිය දර්ශක ලබාගැනීමට නියමිත බව කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙවැනි දර්ශක ලබාගැනීමෙන් එම වගාවන්වලින් රටට ලැබෙන අපනයන ආදායම වැඩි කිරීමට හැකි වන බවද පැවසීය.

බස්නාහිර පළාතේ සහ කුරුණෑගල සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කවල ‘සිලෝන් ගෝල්ඩන් අන්නාසි’ බහුලව වගා කරන අතර රත්නපුර දිස්ක්‍රික්යේ ‘කොළොන්න ගම්මිරිස්’ බහුලව දැකිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *