වතුර බෝතල්වලට පනවා තිබූ උපරිම සිල්ලර සිල්ලර මිලත් ඉවත් කරයි

දේශීයව බෝතල් කල පානීය ජලය සඳහා උපරිම සිල්ලර මිළ දක්වමින් නිකුත් කර තිබූ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඊට අනුව මිලි ලීටර් 350 ත් 499 ත් අතර බෝතලයක් රුපියල් 26 ක උපරිම මිලකටත්ලී, ටරයත් ලීටර 1.5 ත් අතර ජල බෝතලයක් රුපියල් 50 ක උපරිම මිලකටත් නියම කර තිබුණි.

පානීය ජල බෝතල් සඳහා උපරිම මිල දක්වමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණේ 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් 28 වැනිදාය.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *