2022/2023 වර්ෂය සඳහා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති – ලේකම් නිතරගයෙන් පත්වෙති

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතුයි - ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

මීළඟ පොලිස්පතිවරයා කිසිදු චෝදනාවකට ලක් නොවූ ගෞරවනීය අයෙකු විය යුතුයි - ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා සහ ලේකම්වරයා නිතරගයෙන් තේරී පත්වූහ.

2022 / 2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා නැවත වරක් නිතරඟයෙන් පත්වූ අතර ලේකම්වරයා වශයෙන් ඉසුරු බාලපටබැඳි මහතාද නිතරඟයෙන් පත්විය.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කළ රජිව් අමරසූරිය මහතාගේ දුර කාලය අවසන් වීමෙන් අනතුරුව එහි ලේකම්ධුරය සඳහා ඉසුරු බාලපටබැඳි මහතා පමණක් ඉල්ලුම් කිරීමේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ලේකම් ධුරයට ඔහු නිතරගෙන් පත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *