පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලීමක්

විදුලිබල මණ්ඩලයට නව ගාස්තු අය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ පසු රු.බි 108ක ආදායමක්

විදුලිබල මණ්ඩලයට නව ගාස්තු අය ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ පසු රු.බි 108ක ආදායමක්

පවතින විදුලි අර්බුදය හමුවේ රාත්‍රී ආහාරවේල සවස 06ට පෙර පිළියෙල කර ගන්නැයි විදුලි උදුන් භාවිතකර ආහාර පිළියෙල කරන විදුලි පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී එම් ආර් රණතුංග පැවසුවේ එලෙස ක්‍රියාකිරීමෙන් විදුලිය විසන්ධි වීම අවම කර ගත හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *